หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งเขตตำบลหมูสี เทศบาลตำบลหมูสี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอปากช่อง มีระยะทางห่างจากอำเภอปากช่อง
เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร ตำบลหมูสี มีเนื้อที่โดยประมาณ 132.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 82,750.00 ไร่ หรือ 309.7
ตารางกิโลเมตร (รวมอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองน้ำแดงและตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
กำหนดเขตตำบลหมูสี ในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตการปกครอง รวม 19 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเตย             หมู่ที่ 11 บ้านวังโต่งโต้น
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่สามัคคี      หมู่ที่ 12 บ้านท่าช้างใต้
หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะปรางค์     หมู่ที่ 13 บ้านวังประดู่
หมู่ที่ 4 บ้านหมูสี                หมู่ที่ 14 บ้านเกาะแก้ว
หมู่ที่ 5 บ้านกุดคล้า            หมู่ที่ 15 บ้านคลองเสือ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองเดื่อ        หมู่ที่ 16 บ้านท่าช้างเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านไร่พัฒนา         หมู่ที่ 17 บ้านคลองเพล
หมู่ที่ 8 บ้านคลองดินดำ     หมู่ที่ 18 บ้านอุทุมพรพัฒนา
หมู่ที่ 9 บ้านเลือดไทย        หมู่ที่ 19 บ้านคลองปูน
หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลากั้ง

1.2 ประชากร
1.2.1 จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10,288 หลังคาเรือน
1.2.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 12,835 คน แยกเป็นชาย 6,411 คน หญิง 6,424 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 97 คน / ตารางกิโลเมตร
ณ. เดือนตุลาคม 2559

-บุ่งเตย หมู่ที่ 1 จำนวน 453 ครัวเรือน ชาย 457 คน หญิง 477 คน รวม 934
-ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 จำนวน 420 ครัวเรือน ชาย 229 คน หญิง 234 คน รวม 463
-ท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 จำนวน 470 ครัวเรือน ชาย 420 คน หญิง 434 คน รวม 854
-หมูสี หมู่ที่ 4 จำนวน 1,181 ครัวเรือน ชาย 396 คน หญิง 431 คน รวม 827
-กุดคล้า หมู่ที่ 5 จำนวน 1,263 ครัวเรือน ชาย 515 คน หญิง 502 คน รวม 1,017
-คลองเดื่อ หมู่ที่ 6 จำนวน 892 ครัวเรือน ชาย 312 คน หญิง 310 คน รวม 622
-บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 จำนวน 746 ครัวเรือน ชาย 479 คน หญิง 459 คน รวม 938
-คลองดินดำ หมู่ที่ 8 จำนวน 587 ครัวเรือน ชาย 420 คน หญิง 444 คน รวม 864
-เลือดไทย หมู่ที่ 9 จำนวน 377 ครัวเรือน ชาย 169 คน หญิง 153 คน รวม 322
-เหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 จำนวน 628 ครัวเรือน ชาย 288 คน หญิง 307 คน รวม 595
-วังโต่งโต้น หมู่ที่ 11 จำนวน 414 ครัวเรือน ชาย 140 คน หญิง 141 คน รวม 281
-ท่าช้างใต้ หมู่ที่ 12 จำนวน 432 ครัวเรือน ชาย 334 คน หญิง 353 คน รวม 687
-วังประดู่ หมู่ที่ 13 จำนวน 265 ครัวเรือน ชาย 149 คน หญิง 144 คน รวม 293
-เกาะแก้ว หมู่ที่ 14 จำนวน 301 ครัวเรือน ชาย 452 คน หญิง 432 คน รวม 884
-คลองเสือ หมู่ที่ 15 จำนวน 336 ครัวเรือน ชาย 478 คน หญิง 443 คน รวม 921
-ท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16 จำนวน 738 ครัวเรือน ชาย 754 คน หญิง 750 คน รวม 1,504
-คลองเพล หมู่ที่ 17 จำนวน 165 ครัวเรือน ชาย 183 คน หญิง 156 คน รวม 339
-อุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ 18 จำนวน 533 ครัวเรือน ชาย 141 คน หญิง 159 คน รวม 300
-คลองปูน หมู่ที่ 19 จำนวน 85 ครัวเรือน ชาย 159 คน หญิง 95 คน รวม 189
ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ - จำนวน 2 ครัวเรือน ชาย 1 คน หญิง - คน รวม 1
รวม 19 หมู่ 10,288 ครัวเรือน ชาย 6,411 คน หญิง 6,424 คน รวม 12,835 คน
 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50753 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน