วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 6/1 หมู่ที่ 6
24  พ.ค. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ครั้งที่ 3
24  พ.ค. 2566
จ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 20 วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15