วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่มนวล หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองปูน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างแสดงพลุไพโรเทคนิค ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษปกสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานหมุนได้มีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง