วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโก๋ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 5345 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
เครื่องวัดความดันโลหิต
24  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องวัดระยะเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง