วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล kington 480 GB SATA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้าสายหยุด หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านคลองเพล หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้านึก (บ้านดาบกร) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/3 ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงปื้ด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างไม้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษราคัม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง