วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (นมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเหมืองรัชดา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าทองเทียน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายต่างๆ ในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มของเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อแอลกอฮอล์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง