วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ขง 6117 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ ๘ ุุ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนางจวบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 87-5335 , 87-5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง