วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ขษ.1669 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนโช้คอัพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย-2450 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมขยายไหล่ทาง สายทาง นม.ถ ๗๐-๐๐๙ บ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาต่อประกันภันยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ-994 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-344 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง