วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก EPSON LQ -590) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 , 89-4929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11
7  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณคลองน้อยบ้านท่าช้างเหนือ หมู่ที่ 16
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ถ่านแมงกานิส (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ คสล. สายทางวัดธารอุทุมพร - คุ้มบ้านใหม่ หมู่ที่ 6
3  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ่อน้ำผุดธรรมชาติ