วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ขง 6117 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง