วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน.2429 นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จัดซื้อรถถส่วนกลาง-บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน
17  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง