วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านคลองเพล หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยคุ้มป่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง ข้างที่ นสล. หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุจำเป็นที่ใช้ในสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างระบบเสียงไร้สาย บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง