วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจัดการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โต๊ะนักเรียน โครงการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ่อน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อไมโครโฟนมีก้านแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง