วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านบุ่งเตย-สระน้ำใส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เทรลเลอร์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5781 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J๒ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2565
ซื้อชุดสำหรับบุคลากรหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อไฟท้ายรถเทลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 89-5781 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดจอดรถ คสล. บริเวณน้ำผุด (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ เชื่อมวัดถ้ำเทวรูปทรงธรรมแยกซอยกล้วยทอดสุโขทัย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)