วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงตีเส้นจราจร สายทางบ้านคลองดินดำ-สี่แยกบุ่งเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านบุ่งเตย - สระน้ำใส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองน้อย หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางบ้านบุ่งเตย-สระน้ำใส หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J๒ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)