วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าช้างเหนือ หมูที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐/๕ แยก ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง