วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอย 6/1 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสวนผึ้ง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน งฉ-994 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 11/3 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลังป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง