วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กน.-2426 นม. เข้าเช็คซ่อมบำรุงตามระยะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและช่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (การบินโดรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2564 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2564 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง