วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ - 8520 นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัฑณ์ รถ 6 ล้อ (หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์บันไดสไลด์ 2 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง