วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (เดือนกันยายน 63 และนมปิดเทอม 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง