วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ทลูเซอร์เน่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำสายทางบ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2565
จ้างเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่อมปั๊มน้ำแรงดัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
จ้างรถตู้เพื่อเดินทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง