วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุขยะ หมายเลขทะเบียน88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนสิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี เดือนกรกฎาคม 63 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอม ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนสิงหาคม 63 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง