วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านนางจวบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระม้วนโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 87-5335 , 87-5636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คทฉ 293 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Power Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ Android โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพาขนาด 58 mm ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง