วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รอกสลิงดึงสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้างศาลาประชาคม บ้านท่าช้างใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไป-กลับ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง