วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 18
31  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ (เปลี่ยนยาง) หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ซอย 6/1 หมู่ที่ 6
24  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย บ้านคลองปูน หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง