วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี (เดือนกันยายน 63 และนมปิดเทอม 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง