วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง ซอยบ้านนายสำราญ อารมณ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-5478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท-493 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กึ่งพ่วงพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตัวรับ-ส่งสัญญาณไร้สายอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการหมูสีห่วงใย ใส่ใจสุขภาพดวงตา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม โครงการหมูสีห่วงใย ใส่ใจสุขภาพดวงตา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง