วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาทำความสะอาดค่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว(รถอุปกรณ์ตัดถ่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง