วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านสมใจ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายทิน หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสือ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่ราตรี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง