วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ) กองคลัง จัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสองเลรีสอร์ท หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0083 ,478-62-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 5 (เดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหวปลากั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เก็บสำรองข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่จวบ หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนสายบ้านไร่-บ้านคลองเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ซอยวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง