วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4929 และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0059 (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง