วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-63-0095 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0088 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง