วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อวพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไร่เบญจา หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2565
ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางบ้านไร่ - แยกวาสนาพิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)