วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 007-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเอ็นเอรีสอร์ท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อแอลกอลฮอล์ 10 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารยื่นอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช่าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิพม์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง