วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผจ-7028 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อถังขยะติดเชื้อ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบส่งน้ำอุปกรณ์ติดรถกู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจบุคคล(SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง