วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างระบบเสียงไร้สาย บ้านหมูสี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุจำเป็นที่ใช้ในสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ่อน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โต๊ะนักเรียน โครงการค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง