วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะ พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อวพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไร่เบญจา หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)