วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพผู้กักตัว สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดในเขตตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-4929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซ่มครุภัณฑ์รถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาต่ออายุประกันภัยพร้อม พ.ร.บ. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง 6117 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง