วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อเอี๊ยมกันเปื้อนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิดภาคเรียนที่ 1/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี (นมช่วงเปิดเทอมภารเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 5370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง