วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564- 15 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมน(สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม UHT แบบกล่อง สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที แบบกล่อง สำหรับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กน-2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กน.-2426 นม. เข้าเช็คซ่อมบำรุงตามระยะที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง