วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแทงค์น้ำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนเทรนเนอร์บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายช่วงอบอุ่น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิยม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านบุ่งเตย-บ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้างศาลาประชาคม บ้านท่าช้างใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี เดือนมกราคม 64 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลหมูสี สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง