วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป - กลับ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบ 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศสองชั้น ไป - กลับ ตามโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมสันทนาการ และศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างรถปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป ? กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่างๆ รวมทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์บรรทุกขยะ ทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหินลูกบอลคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง