วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
เช่าเช่าอุปกรณ์ (เต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้) สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงท่าน้ำลอยกระทง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
เช่าไฟประดับ พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างรถแบคโฮพร้อมคนขับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย(ขุดร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านท่าช้างใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-2429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง