วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บ้านท่ามะปรางค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ พร้อมปรับปรุงทางข้ามฝาย หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างค่าเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มในวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างตัดหญ้า ตามโครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครืืื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง