หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   

 


   
  นายพงศ์พิพัฒน์  บุญมาเลิศ  
  ปลัดเทศบาล  
  044-300 836-7 ต่อ ปลัดเทศบาลฯ  
 
นายดนัย  ศรีถาวร นางสาวบุษรินทร์  เกณขุนทด นายนนทสิทธิ์  ศิริมนตรี นายคมเดช  เช็กชื่นกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา)
(รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
044-300 836-7.085-770 1212 ต่อ สำนักปลัดฯ 044-300 836-7 ต่อ 103 044-300 836-7 ต่อ 105 044-300 836-7 ต่อ กองสวัสดิการ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870867 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน