วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2567
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น
14  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3742 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5781 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังโรงแรมคีรีธารทิพย์ - ยูเขาใหญ่ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ LED และ แบตเตอรี่เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง