วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาลงประกาศในหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยบ้านลุงเชื่อม หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณซอยบ้านนายสมชาย หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)