วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ ซอยหมูสียาร์ด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่ายาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ ซอยหมูสียาร์ด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ซอยข้างวัดหมูสี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)