วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบลาดยาง ซอย 3/3 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มหมอปอ หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ-8520 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง