วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อผ้าระบายพร้อมผูกประดับรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 6118 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC-T810W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พร้อม พรบ.รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-5635 และ ทะเบียน 87-5636 และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง