วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการหมูสี สีเขียว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปั้มน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยงานบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อผ้าระบายพร้อมผูกประดับรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 6118 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง