วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลอิงเจ็ท (ห้ามทิ้งขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การบินโดรน ถ่ายภาพทางอากาศ (แนวดิ่ง) สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพี่ภา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง