วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำตรายาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ.8520 นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ.8520 นม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-66-0115 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่มนวล หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)