วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนายสุวรรณ (ข้างวัดท่ามะปรางค์) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 31มีนาคม 2567 (เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-5635 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง