วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสรี ทองจันทึก หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยครัวกำปั่น หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากลาดยางเดิมไปทอสคาน่า บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านคุณพจน์ หมู่ที่ 9
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างประชาสัมพันธ์โฆษณา เพจเฟสบุ๊ค เช็คอินเขาใหญ่ ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง