วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 3ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว-สว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-2426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Moosi Countdown) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง