วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 2450 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กระติกน้ำร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการออกเยี่ยมบ้านสร้างสุขภาพดีทั้งตำบล ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง